Thue-ca-no-tham-quan-dao-Nha-Trang
Giảm giá

Thuê ca nô (T01)

Thuê ca nô tính theo số người. Ưu đãi số lượng. Hotline: 0914 095 939  
Bãi Mini, Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi, Làng Chài
Thue-ca-no-tham-quan-dao-Nha-Trang
Mua nhiều

Thuê ca nô (T02)

Thuê ca nô tính theo số người. Ưu đãi số lượng. Hotline: 0914 095 939  
Bãi Mini, Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Sỏi, Làng Chài, Vịnh San Hô
Ca nô Vịnh Nha Trang
Mua nhiều

Thuê ca nô (T03)

Thuê ca nô tính theo số người. Ưu đãi số lượng. Hotline: 0914 095 939  
Bãi Mini, Bãi Tranh, Hòn Sỏi, Làng Chài
Thue-ca-no-tham-quan-dao-Nha-Trang
Giảm giá

Thuê ca nô (T04)

Thuê ca nô tính theo số người. Ưu đãi số lượng. Hotline: 0914 095 939  
Hòn Tằm, Làng Chài
Thue-ca-no-tham-quan-dao-Nha-Trang
Giảm giá

Thuê ca nô (T05)

Thuê ca nô tính theo số người. Ưu đãi số lượng. Hotline: 0914 095 939  
Hòn Sỏi, Làng Chài